Giriş    Makaleler    Askeri hukuk
Askeri hukukAskeri hukuk

Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden,Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan iki astsubay müvekkilimize ayrı ayrı 6500 euro tazminat kararı SECOND SECTION DECISION Application no. 1702/10 ...................against Turkey


yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları:   Madde 67 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.01.2004 RG NO: 25361 KANUN NO: 5080/1) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)  Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar:   (DEĞİŞİK BENT RGT: 22.06.2017 RG NO: 30104 2. MÜKERRER KHK NO: 691/3) (KOD 7) (KOD 6)  A) İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları d


EŞ DURUMU ATAMALARI

Malumlarınız üzere, Üst norm olan ANAYASA’nın 41 nci maddesi Ailenin Korunması başlığını taşımakta ve <Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile pl


Atamalarda dikkate alınacak esaslar

Atamalarda dikkate alınacak esaslar   Madde 14 - Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır.    a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,   b) Kadro ihtiya&cced


askeri yargının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği

E. Mahkemelerin kuruluşu   Madde 142 - Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.   (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.02.2017 RG NO: 29976) (KANUN NO: 6771/13) Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.   E) Bu Kanunun yürürlüğ


TSK Pazar Nöbeti

AYİM KARARI, TSK NDE PAZAR NÖBETİ, ÖZET: İç Hizmet Yönetmeliğinin 387’nci maddesindeki nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar nöbeti devir ve teslimden sonra ertesi günkü mesaiye kadar “istirahat eder” ifadesi, dikkate alındığında bu konuda idareye herhangi bir takdir yetkisi tanınmadığı, 24 saat esasına göre Pazar günü nöbet tutarak mesaisini kışlada veya birlikte geçiren personele ertesi gün istirahat verilmesi konusunda idarenin bağlı yetki içinde oldu


Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

"Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Düzenlemenin amacı 1.Maddede;  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; barışta ve seferde, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik y&uum


asker kişilerin görevde/görev esnasında ölümü halinde yakınlarına vekil zorunluluğu

Kanun No: 211 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Kabul Tarihi: 04.01.1961 R.G. Tarihi: 10.01.1961 R.G. No: 10703   EK MADDELER   Ek Madde 2 - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 03.02.2015 RG NO: 29256 KANUN NO: 6586/37)  Asker kişilerin kıta, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avuk


BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMI

BEDELLİ ASKERLİK VE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ER MEVZUATI 13.12.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR HUKUK BÜROMUZUN https://www.facebook.com/groups/281844291984636/?fref=ts  FACEBOOK ADRESİNDE


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYIRMA İŞLEMLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerinin konu, sebep ve maksat unsuru bakımından hukuka uyarlı olup olmadığı özellikle önem arz etmektedir. Zira TSK’ dan ayırma sebepleri birtakım soyut kurallar şeklindedir. Bunların ne şekilde uygulandı


Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 21.08.2014 RGT: 21.08.2014 RG NO: 29095   MADDE 1 - 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı), (i), (j), (n), (ö), (s), (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.


Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 07.08.2014 RGT: 07.08.2014 RG NO: 29081   MADDE 1 - 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.   “Ayrıca,


ASKERLERE BİR DEFAYA MAHSUS TAZMİNAT ÖDENMESİ

Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   Kanun No. 6496 Kabul Tarihi: 13.07.2013 RGT: 31.07.2013 RG NO: 28724   MADDE 10 - 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.   “EK MADDE 8 - Bu Kanun kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlere; askerliğe sevk edildiği tarihten, askerlik hizmet süresinin bitiş tarihine kadar ö


Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.10.2013 RGT: 27.10.2013 RG NO: 28804   MADDE 1 - 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati


Sözleşmeli Erbaş Ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Sözleşmeli Erbaş Ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.10.2013 RGT: 27.10.2013 RG NO: 28804   MADDE 1 - 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” olarak değiştirilmiştir.  


Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi: 24.12.2013 RGT: 24.12.2013 RG NO: 28861   MADDE 1 - 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli


Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   Kanun No. 6496 Kabul Tarihi: 13.07.2013 RGT: 31.07.2013 RG NO: 28724   MADDE 1 - 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı” ibaresi “yedi yıllık hizmet süresi” olarak değiştirilmiştir.  


İDAREYE VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİNE MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Mayın patlaması sonucunda yaralanması nedeniyle, ilgili idare hakkında açtığımız tam yargı davası sonucunda, davayı açtığımız tarihte olmayan ve adeta maç başladıktan sonra yapılan bir kural değişikliğinden farkı olmayan bir yasal düzenlemeyle, müvekkil hakkında talep ettiğimiz tazminatın reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarı üzerinden idare lehine vekâlet &uu


Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.10.2013 RGT: 27.10.2013 RG NO: 28804   MADDE 1 - 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 291 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çürük” ibaresi “Askerliğe Elverişli De


Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Subay Ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.10.2013 RGT: 27.10.2013 RG NO: 28804   MADDE 1 - 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” ve dördüncü cü


  Askeri Hakim Adaylarının Seçimi Ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 08.04.2011 RGT: 08.04.2011 RG No: 27899   MADDE 1 - 26/10/1985 tarih ve 18910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-E adlı Mükafat Puanları Çizelgesi ekteki şekilde de


Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    Kurum: Milli Savunma Bakanlığı Kabul Tarihi: 06.08.2013 RGT: 06.08.2013 RG NO: 28730    MADDE 1 - 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “Yurt dışı sürekli görev haricin


Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda değişiklik

  Kanun No: 6495 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   Kabul Tarihi: 12.07.2013 R.G. Tarihi: 02.08.2013 R.G. No: 28726   MADDE 78 - 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine “görevli olanların” ibaresinden sonra gelmek üzere    “;Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil


ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE(AYİM) DAVA AÇILMASI VE DİLEKÇELERDE BULUNACAK HUSUSLAR

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevleri:   Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (AYİMK) Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 26.12.1981 RG NO: 17556 KANUN NO: 2568/1)


RÜCU DAVALARINDA TESELSÜL OLMAZ.DAVALI, KUSURU ORANINDA SORUMLUDUR

T.C. YARGITAY   4.Hukuk Dairesi Esas:  2011/1616 Karar: 2012/7130 Karar Tarihi: 25.04.2012     RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI - DAVALININ ASKERİ EĞİTİM SIRASINDA TÜFEĞİNİ KURCALARKEN İKİ ERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇILMASI - KUSUR DURUMU BELİRLENDİKTEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞ - DAVALININ TAM KUSURLU KABUL EDİLMESİ İSABETSİZLİĞİ   ÖZET: Dava, 2330 sayılı Yasa'dan kaynaklanan rücuen tazminat iste


Astsubaylıktan subaylığa geçen davacının, mesleğe kendisiyle aynı tarihte başlayan kıdemli başçavuşlar gibi nöbet hizmetlerinden muaf tutulması mümkün değildir.

T.C. Askeri Yüksek İdare Mah.   3.Dairesi Esas:  2010/2195 Karar: 2011/1964 Karar Tarihi: 29.09.2011     YÖNETMELİK MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ - ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇEN DAVACININ SUBAY STATÜSÜNDE OLDUĞU - DAVACININ MESLEĞE KENDİSİYLE AYNI TARİHTE BAŞLAYAN KIDEMLİ BAŞÇAVUŞLAR GİBİ NÖBET HİZMETLERİNDEN MUAF TUTULMASININ İSABETSİZ OLACAĞI   ÖZET : Astsubaylıktan subayl


Disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edilen davacı...

T.C. Danistay   11.Dairesi Esas:  2006/7560 Karar: 2009/3151 Karar Tarihi: 24.03.2009     İŞTİRAKÇİ OLARAK EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLMESİ İSTEMİNİN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMİŞ OLMASI - İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA HUKUKİ İSABET BULUNMAMASI   ÖZET: Disiplinsizlik nedeniyle resen emekliye sevk edi


EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR

Emre İtaatsizlikte ısrar suçu Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiştir.    İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası:   Madde 87 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 26.03.2000 RG NO: 24001 KANUN NO: 4551/22) (KOD 1)  1. Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezala


TSK DİSİPLİN KANUNU

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu   Kanun No: 6413 Kabul Tarihi: 31.01.2013


üste fiilen taarruz suçu

Üste fiilen taarruz suçu Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiştir.    Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları:   Madde 91 - 1. Amire veya mafevka fiilen taaruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç sen


İZİN TECAVÜZÜ, ANAYASA MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR


JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNDE SORUŞTURMA İZNİ

            Jandarma personelinin mülki görevleri nedeniyle yürütülen bir soruşturmada,  soruşturmanın yürütülebilmesi için 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında kanun hükümleri uyarınca mülki amirden soruşturma izni alınması zorunludur.


DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi  (b) fıkrasına göre belirlenir.   Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle ayırma usulleri ise astsubay sicil yönetmeliğinin 60 ve Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayırma gerekçelerine ilişkin bu maddeler  aşağıd


TSK DİSİPLİN KANUNU TASARISI MECLİSTE

   TBMM Başkanlığı’na sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı’na göre, Aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak TSK’dan ayırma sebebi olacak. Disiplinsizliğe karşı oda hapsi verilemeyecek. Bu ceza, sadece karasuları dışındaki gemile


EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNDA HAGB MÜJDESİ

Anayasa Mahkemesi, Askeri Ceza kanunundaki, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağını öngören hükümleri, emre itaatsizlikte ısrar suçu yönünden iptal etti. Bu duruma göre EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇUNDAN VERİLEN CEZALARDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI KARARI VERİLEBİLECEK.


ANAYASA MAHKEMESİNİN GEREKÇELİ KARARI YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesinin 17 Ocak 2013 Tarihli Toplantısında Askeri Suçlar Yönünden almış olduğu kararın gerekçesi 23 Ocak 2013  tarih ve 28537 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış


Uzman Jandarmalar, Görevi nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası alınca..

  (2709 S. K. m. 2, 153) (3466 S. K. m. 16) (1632 S. K. m. 30, 32, 131) (926 S. K. m. 50, 109) (477 S. K. m. 4, 6) (4678 S. K. m. 13) (3269 S. K. m. 12) (6191 S. K. m. 3) (2955 S. K. m. 19, 21, 22) (5237 S. K. m. 27) (6216 S. K. m. 66) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 8)  


SİVİL MEMURLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayı


ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR GÜZEL KARAR DAHA

ANAYASA mAHKEMESİ, 27 Eylül 2012 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında 3466 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının “Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.” biçimindeki (d) bendinin Anayasa’ya aykır


ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE...

Malumlarınız üzere bu konu son dönemde bir çok SUBAY ASTSUBAY VE EMNİYET MENSUPLARI İLE EŞLERİNİ ziyadesiyle mağdur etmiş durumda...   DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ 06.09.2012 TARİH VE 2012/1125 TARİHLİ KARARIYLA,   EMNİYET MENSUBU EŞİNİN ZORUNLU ATAMA TABİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE, EŞ DURUMUNDAN, (EŞİNİN YENİ ATANDIĞI İLE) ATAMA İSTEYEN ÖĞRETMENİN TALEBİNİ "BOŞ KONTENJAN BULUNMADIĞI" GEREKÇESİYLE REDDEDEN İŞLEMİ;   TESİS EDİL


Türk Silahlı Kuvvetleri personeline zam...

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) tüm personel ile emeklilerinin maaşları ve yükselme kriterlerini yeniden düzenleyen yasa taslağının ayrıntılarını açıklad


SUBAY ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Garnizon derece ve hizmet süresinin değiştirilmesi   Madde 73 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 16.05.2012 RG NO: 28294) (KOD 1)  Subay ve astsubayların garnizon hizmet süreleri; garnizon derecesinin garnizon hizmet süresi artacak şekilde değişmesi durumunda personelin garnizona katıldığı tarihteki garnizon derecesine göre, garnizon hizmet süresinin azalacak şekilde değişmesi durumunda ise yeni garnizon derecesine göre hesaplanır.  


SIRF ASKERİ SUÇLAR NELERDİR

Askeri Ceza Kanununun 47 nci Maddesi gereği:           


mecburi hizmet 10 yıla indiriliyor

Askerlik kanunu geçti Öğrenciler için 29 yaşına kadar askerliğe erteleme


2012 YILI GENEL ATAMALARI AÇIKLANDI

2012 yılı genel atamaları açıklandı ve telefonlarımız kilitlendi... Elbette herkesin sıkıntısı farklı ve herkes haklı, ancak kabul edersiniz ki herkese yetişemiyoruz, bu nedenle bu konudaki sıkıntılarınızı bu bölüm altında sorabilirsiniz. eğer sorularınızın açık olarak cevaplanmasını istemiyorsanız, lütfen e-mail adresinizi de sorularınıza eklemeyi unutmayın...


DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ

 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yonetmeliği     Milli Savunma Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004 Resmi Gazete No: 25475


TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

 İdari eylemlerden dolayı açılan davalar artık, AYİM ya da İdare Mahkemelerinde değil, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır. Yani vatani hizmetini yapmakta iken, yaralanan, erbaş ve erler ile Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar, tazminat istemlerine yönelik davalarını artık Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde değil; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açacaktır.


NAKDİ TAZMİNAT

nakdi tazminatın ödenme usul ve esasları, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.          3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında K


FİRAR VE İZİN TECAVÜZÜ SUÇU

Firar ve İzin tecavüzü Askeri Ceza Kanunu 66 ncı madde de aynı başlık altında düzenlenmiş ve her iki suç da aynı cezai yaptırıma tabi tutulmuştur.