Giriş    Avukat Asgari Ücret Tablosu

Avukat Asgari Ücret Tablosu


2011 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 155,00 TL
takip eden her saat için 80,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 300,00 TL
takip eden her saat için 155,00 TL
3. Yazılı danışma için 300,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 200,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 300,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 900,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 220,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 385,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.650,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 715,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 3.300,00 TL
b) Duruşmalı ise 5.500,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 550,00 TL
2. Anonim şirketlerde 935,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 935,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 200,00 TL
b) Duruşmalı ise 275,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 385,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 825,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 550,00 TL
b) Duruşmalı ise 825,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 180,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 200,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 360,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 200,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 330,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 550,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 550,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.650,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.200,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 825,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.200,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 825,00 TL
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 550,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.100,00 TL
15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için 550,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.100,00 TL
16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.200,00 TL
17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.100,00 TL
b) Duruşmalı ise 2.200,00 TL
18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 825,00 TL
19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 825,00 TL
20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.750,00 TL
b) Diğer dava ve işler 2.200,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 22.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 33.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 55.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 165.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 440.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 660.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 1,5
8. 2.475.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1